Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

kamilab
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
proszę, pospiesz się,
proszę,
nie zatrzymywana odejdę.
— Halina Poświatowska
Reposted fromtomowa tomowa
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice vialovvie lovvie
kamilab
0215 fec2 500
Reposted fromkotowate kotowate vialovvie lovvie
kamilab
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromlovvie lovvie vianienasycenie nienasycenie
kamilab
Reposted frompffft pffft vianienasycenie nienasycenie
kamilab
0171 f882
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kamilab
kamilab
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
kamilab
kamilab
4281 5517 500
Reposted fromoll oll vianokturnal nokturnal
kamilab
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
kamilab
— Derek, "Grey's Anatomy"
kamilab
kamilab
kamilab
kamilab
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
kamilab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl