Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

kamilab
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viayouwillneverfindme youwillneverfindme

September 15 2017

kamilab
1195 1da1
Reposted fromcocomove cocomove
kamilab
4016 72f0 500
Reposted fromcocomove cocomove
kamilab
kamilab
1678 1c86
Reposted fromkatsiu katsiu viacocomove cocomove
kamilab
1741 ba0b
Reposted fromcocomove cocomove
kamilab
2630 418e
Reposted fromcocomove cocomove

September 14 2017

kamilab
6516 9bdb 500
H. Poświatowska

September 12 2017

kamilab
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromautunno autunno vianokturnal nokturnal

September 09 2017

kamilab
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaimchuckbasss imchuckbasss

September 06 2017

kamilab
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viapremonition premonition

September 05 2017

kamilab
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaimchuckbasss imchuckbasss

September 03 2017

kamilab
6518 87f1
Reposted fromloverdose loverdose
kamilab
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
Reposted fromnezavisan nezavisan vialoverdose loverdose
kamilab

September 02 2017

kamilab
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose vialeximalcerta leximalcerta

September 01 2017

kamilab
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viaimchuckbasss imchuckbasss

August 30 2017

kamilab
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viaimchuckbasss imchuckbasss
kamilab
3422 e80e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss

August 28 2017

kamilab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl